Contact Us

MEDOCHEMIE Ukraine

15, Ivana Franka str.,

Kyiv, 01030,

Ukraine

Tel.: +380442840414

E-mail: nataliya.poddubnaya@medochemie.com